Regulamin


Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.
Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu organizacji Konferencji SmartUp! 2021. Wydarzenie jest związane także z wdrażaniem programów i projektów z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody oraz w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki Rozwoju oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Państwa dane, w drodze umowy, powierzone zostaną Althermedia Sp. z o.o. Sp.k., al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa, o numerze KRS 0000341333 oraz NIP 522-279-71-31 oraz mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym, audytorom, instytucjom pełniącym funkcje instytucji koordynującej realizację Programów Operacyjnych, firmom prowadzącym badania ewaluacyjne/statystyczne, wykonawcom i partnerom usług związanych z działaniami informacyjnymi, szkoleniowymi, reklamowymi i promocyjnymi związanymi z wdrażaniem EFSI w Polsce.
Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez 10 lat.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
‒ żądania ich sprostowania,
‒ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
‒ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.